Contact us

Sheshadri Madhokar (President)
Email: madhokar@gmail.com
Phone: 616-916-7163

Mayank Gussain (Director)
Email: incessentmanu@gmail.com
Phone: 313-205-9290

Rahul Patel (Director)
Email: rahulpatel392@gmail.com
Phone: 231-852-0246

Panil Patel (Secretary)
Email:panilpatel6288@gmail.com
Phone:989-854-6286

Hiren Ashara (Asst. Secretary)
Email: hirenkashara@gmail.com
Phone: 616-581-3655

Saumil Joshi (Treasurer)
Email: saumil27@yahoo.in
Phone: 616-304-7534

Joydeep Singh (Asst. Treasurer)
Email: kingjdsingh@gmail.com
Phone: 616-889-6162